Pisanie projektów 9.6.2 POKL Wielkopolskie

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w dniu 28 listopada 2012r. ogłosił konkurs zamknięty nr PO KL/9.6.2/1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

Na co: Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

Poziom dofinansowania: 100%

Trmin składania wniosków: od 28 listopada 2012r. od godziny 7.30 do 31 grudnia 2012r. do godziny 15.30

 
Zapraszamy przedsiębiorców z obszaru województwa wielkopolskiego do korzystania z naszego doświadczenia w zakresie zdobywania środków z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kontakt: Marcin Król - Konsultant zarządzający, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 
Pisanie projektów 2.1.1 POKL ogólnopolski

W terminie od 9 października 2012r. do 9 listopada 2012 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA W PISANIU WNOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 

GRUPA DOCELOWA:

Do ubiegania się o dofinansowanie projektu uprawnione są następujące podmioty:

1. Przedsiębiorcy (W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.)

2. Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami, czyli w szczególności:

• organy prowadzące szkołę lub placówkę działającą w systemie oświaty;

• uczelnie;

• jednostki naukowe;

• inne osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową;

• przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

 

Grupę docelową projektów stanowią przedsiębiorcy z sektora MMŚP (mikro, mali lub średni przedsiębiorcy), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracownicy.

 

RODZAJE WSPARCIA:

W ramach projektu mogą być realizowane następujące rodzaje wsparcia:

•szkolenia w formie kursów

• usługi doradcze powiązane ze szkoleniami w projekcie lub,

• studia podyplomowe.

 

OKRES REALIZACJI:

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 22 miesiące. Przy czym projekt nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku, a data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 9 miesięcy od ostatniego dnia składania wniosków.

 

ALOKACJA DLA KONKURSU:

Budżet konkursu wynosi 217 MLN PLN Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys., a maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 5 mln zł.  

 

POZIOM DOFINANSOWANIA:

Poziom dofinansowania kosztów uczestnictwa przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w szkoleniu lub studiach podyplomowych nie może przekroczyć:

• 80 % wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną przypadających na mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę ,

• 70% wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną przypadających na średniego przedsiębiorcę,

W ramach Poddziałania 2.1.1 możliwe jest dofinansowanie usług doradczych do 100% wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów doradztwa. Pomoc finansowa udzielona na pokrycie wydatków usług doradczych stanowi pomoc de minimis.

 

KRYTERIA DOSTĘPU:

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 22 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.

2. Maksymalna wartość projektu wynosi 5 mln PLN.

3. Maksymalna liczba partnerów w projekcie wynosi 4 (lider + 4 partnerów).

4. Data rozpoczęcia okresu realizacji projektu jest nie późniejsza niż 9 miesięcy od ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej edycji konkursu.

5. Projekt jest skierowany:

1) do przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do obsługi procesów zarządzania zasobami ludzkimi lub do kadry zarządzającej tych przedsiębiorców i dotyczy wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności:

•     zarządzania zasobami ludzkimi oraz

•     zarządzania przedsiębiorstwem lub

2) do osób zatrudnionych (w przedsiębiorstwie korzystającym ze wsparcia) wyłącznie do obsługi procesów zarządzania zasobami ludzkimi i dotyczy wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności:

•     biznesowych (tj. innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż) lub

•     analitycznych (tj. zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych) lub

•     interpersonalnych (tj. przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje) lub

•     zarządzania zasobami ludzkimi oraz do przedsiębiorców zatrudniających pracowników do obsługi procesów zarządzania zasobami ludzkimi lub do kadry zarządzającej tych przedsiębiorców i dotyczy wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności:

•     zarządzania zasobami ludzkimi oraz

•     zarządzania przedsiębiorstwem.

6. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu.

7. Co najmniej jeden z przedsiębiorców, korzystających ze wsparcia występuje w projekcie jako lider lub partner.

8. Jednym z rezultatów realizacji projektu jest opracowanie i przyjęcie do realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi, o ile przedsiębiorca korzystający ze wsparcia jej nie posiada, lub jej aktualizacja - dotyczy każdego przedsiębiorcy (beneficjenta pomocy) uczestniczącego w projekcie.

9. Podmiot korzystający ze wsparcia należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

10. Przedsiębiorcy objęci wsparciem w ramach projektu posiadają spisaną strategię rozwoju działalności.

 

KRYTERIA STRATEGICZNE:

1. Skierowane do grupy co najmniej 10 przedsiębiorstw. Przez grupę przedsiębiorstw należy rozumieć przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie w rozumieniu definicji „przedsiębiorstwa powiązanego” i „przedsiębiorstwa partnerskiego” zamieszczonych w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) bądź powiązane umowami franczyzy, agencyjnymi, działające we współpracy, np. w formie powiązania kooperacyjnego lub klastra -10 pkt.

2. Zawierające komponent szkoleniowy dla kadry zarządzającej wszystkich przedsiębiorców objętych wsparciem dotyczący podnoszenia świadomości w zakresie korzyści (ekonomicznych i społecznych) płynących z wdrażania w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu zarządzania środowiskowego i możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania) - 10 pkt.

3. W których co najmniej 20% osób objętych wsparciem szkoleniowym lub studiami podyplomowymi stanowią osoby w wieku powyżej 50 lat - 20 pkt.

 

Kontakt: Marcin Król - Konsultant zarządzający, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , GSM: 502 358857


 
Pisanie projektów 9.4 POKL Wielkopolskie

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu konkursu zamkniętego nr PO KL/9.4/1/12 w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zapraszamy do skorzystania z oferty firmy  MTD Consulting, polegającej na opracowaniu, a następnie koordynacji projektów przygotowanych w ramach Działania 9.4.

 

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

  • Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć).
  • Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia.
  • Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej.
  • Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą sie sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

 

Uczestnicy projektów:

  • Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
  • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  • Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących.

 

Termin składania wniosków: od dnia 02.08.2012 r. do dnia 03.09.2012 r.

 

Kontakt: Marcin Król - Konsultant zarządzający, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , GSM: 502 358857


 
Pisanie projektów 9.6.2 POKL Mazowieckie

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6: „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe”


Typ projektu do realizacji w ramach konkursu: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych 


Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 30 lipca 2012r. 

Zapraszamy przedsiębiorców z obszaru województwa mazowieckiego do korzystania z naszego doświadczenia w zakresie zdobywania środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kontakt: Marcin Król - Konsultant zarządzający, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , GSM: 502 358857


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3